Kommmunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon, språk og tekst

Fra fødsels-øyeblikket kommuniserer barnet. Barns utvikling av talespråk skjer i leken og samhandling med andre barn og voksne. Både det nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å kunne utvikle et godt muntlig språk. Et godt utviklet talespråk er grunnlaget for en god skriveutvikling senere i livet. Den beste måten for begrepsinnlæring er å tilby barna opplevelser. Begrepsutvikling skjer når du kobler ordene opp mot opplevelsene. Språk læres ikke gjennom voksnes belæring og kontrollspørsmål. Vi i barnehagen leser bøker for barna, gjør de kjent med bokstaver, og er forbilder for et godt talespråk. Vi ønsker å jobbe med bevisst språkstimulering i alle situasjonene i barnehagen, spesielt i lek og samlingsstund.